นพ. วีระศักดิ์  ธีระพันธ์เจริญ

นพ. วีระศักดิ์ ธีระพันธ์เจริญ

Veerasak Theerapancharoen, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์ เกียรตินิยมอันดับ1),2521
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,2523
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล,2527
วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา,2529
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม