พญ. ณัฐธยาน์  ปิยะวัฒยากร

พญ. ณัฐธยาน์ ปิยะวัฒยากร

Nutthaya Piyawattayakorn, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา :

ปี 2552 แพทยศาสตรบัณฑิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2558 วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม