นพ. วัฒนา  สุขอวยชัย

นพ. วัฒนา สุขอวยชัย

WATTANA SUKUAYCHAI, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา,2543
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม