นพ. กลินทร์  พนมมาศ

นพ. กลินทร์ พนมมาศ

Kalin Panommas, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล,2538
วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์,รพ.ภูมิพล ,2543
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม