พญ. ปฐวี  บุญตานนท์

พญ. ปฐวี บุญตานนท์

Patawee Boontanondha, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2551 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม