นพ. เกียรติ  ถีวุฒิตา

นพ. เกียรติ ถีวุฒิตา

Kiat Theewhuitta, M.D.
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา | ประจำ : แผนกตา
ประวัติการศึกษา : ปี 2548 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ปี 2555 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม