พญ. ณัฏฐิญา  ศิริธรรม

พญ. ณัฏฐิญา ศิริธรรม

NATTHIYA SIRITHAM, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรกรรมระบบประสาทและกล้ามเนื้อ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา :

2547  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557  ประกาศนียบัตรสาขาอายุรศาสตร์ระบบสมอง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม