นพ. ภาวัต  ภูเสตวงษ์

นพ. ภาวัต ภูเสตวงษ์

Pawat Phusetwong, M.D.
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา | ประจำ : แผนกตา
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
วุฒิบัตรจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556
อนุสาขาต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม