นพ. คณิน  วัฒนกิจถาวรกุล

นพ. คณิน วัฒนกิจถาวรกุล

Khanin watanakijthavonkul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ 2555
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม