นพ. นพพร  ประสงค์มณีรัตน์

นพ. นพพร ประสงค์มณีรัตน์

Nopporn Prasongmaneeratana, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease) | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พรมงกุฎเกล้า ม.มหิดล 2536
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2542
วุฒิบัตรสาขาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตทางเดินหายใจ, รพ.พระมงกุฏเกล้า 2545
วุฒิบัตรสาขาเวชบำบัดวิกฤต รพ.พระมงกุฏเกล้า 2546
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม