พญ. เกวลี  แสดงฤทธิ์

พญ. เกวลี แสดงฤทธิ์

Kawalee Sadangrit, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : 2557  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558  ประกาศนียบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม