พญ. วันวรุณ  กิจเจริญ

พญ. วันวรุณ กิจเจริญ

Wanwaroon Kitcharoen, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : 2544  แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554  วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม