พญ. คีรีมาส  อเต็นต้า

พญ. คีรีมาส อเต็นต้า

Keremas Atenta, M.D.
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : 2014 Doctor of Medicine Lyceum - Northwestern University Philippines
2558 ประกาศนียบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม