นพ. กรกฤษณ์  ชัยเจนกิจ

นพ. กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

Korakrit Chaijenkit, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2546  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2553  วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2554  ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม