พญ. ปวีณา  วิเศษสุวรรณ

พญ. ปวีณา วิเศษสุวรรณ

Paveena Visedsuwan, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี  2556  แพทยศาสตร์บัณฑิค เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี  2562 วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม