พญ. ปาริชาต  สมานุหัตถ์

พญ. ปาริชาต สมานุหัตถ์

Parichat Samanuhut, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา : 2537  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543  วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2547  ประกาศนียบัตรสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม