นพ. จักรกฤช  กิจจนศิริ

นพ. จักรกฤช กิจจนศิริ

Chakritch Kitchanasiri, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา | ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
ประวัติการศึกษา : 2547  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม