นพ. จิตรการ  มิติสุบิน

นพ. จิตรการ มิติสุบิน

Jittakarn Mitisubin, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2548 อายุรศาสตร์ทั่วไป,รพ.ราชวิถี
ปี 2550 วุฒิบัตรอนุสาขา มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม