นพ. กษิดิศ  นรเศรษฐ์กุล

นพ. กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล

Krasidit Norasatkul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร | ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ประวัติการศึกษา : ปี  2550 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ปี 2556 วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปี 2560 วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม