นพ. จตุภูมิ  ชั้นสมบูรณ์

นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์

Jatupoom Chansomboon, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา :

ปี 2545 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2552 วุฒิบัตรสาขาออ์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม