นพ. ณัฐศักดิ์  วรเจริญศรี

นพ. ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี

Natthasak Woracharoensri, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease) | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตตร์บัณฑิต ม.มหิดล พ.ศ.2545
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ พ.ศ.2551
วุฒิบัตรโรตระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ พ.ศ.2555
วุฒิบัตรอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต พ.ศ.2556
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม