พญ. โชติมา  ศรศิริวงศ์

พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์

Chotima Sornsiriwong, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : 2544  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2550  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2555  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม  คณะแทพยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม