นพ. กำพล  รัชวรพงศ์

นพ. กำพล รัชวรพงศ์

Kampol Ratchaworapong, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม | ประจำ : ศูนย์เต้านม
ประวัติการศึกษา : ปี 2539 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2544 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2553 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม