พญ. ญาณิศา  เครือวัลย์

พญ. ญาณิศา เครือวัลย์

Yanisa Krueawan, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี 2563 วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์โรคเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม