นพ. ชูเกียรติ  ฝีมือช่าง

นพ. ชูเกียรติ ฝีมือช่าง

Chookiat Feemuchang, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2553 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2558 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม