นพ. อำนาจ  บุญสินอุดม

นพ. อำนาจ บุญสินอุดม

AMNAT BOONSINUDOM, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology) | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2546  แพทย์ศาตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2552  วุฒิบัตร  สาขารังสีวิทยาทั่วไป
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม