นพ. เทอดศักดิ์  หอมศรีประเสริฐ

นพ. เทอดศักดิ์ หอมศรีประเสริฐ

THERDSAK HOMSREPRASERT, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี  2551  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี  2558  วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์  จากแพทยสภา
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม