พญ. ศวิตา  เลื่องยศลือชา

พญ. ศวิตา เลื่องยศลือชา

SWITA LUENGYOSLUECHAKUL, M.D.
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บ้ณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2558
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),2561
วุฒิบัตร สาขาสูติและนรีเวชวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2562
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม