นพ. อุทิตย์  พิทักษ์ทอง

นพ. อุทิตย์ พิทักษ์ทอง

UTIT PITAKTONG, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี  2521  แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม