HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

Pattra Poocharoenwanich, M.D.

รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,แผนกเอกซเรย์

พญ. ศิริกานต์ ประเสริฐตระกูล

Sirikarn Praserttrakul, M.D.

รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์

LastUpdated: 15/12/2019 00:01