HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

ทพญ. อัญชนา ชโนเมธาภรณ์

Anchana Chanomethaporn, D.D.S.

ปริทันตวิทยา
ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : 2552  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ. อภิสิทธิ์ นาวาประดิษฐ์

APISIT NAWAPRADIT, M.D.

อาชีวเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต

นพ. อรรจน์พล มาประจง

Atjapol Maprajong, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี  2555  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2562  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

นพ. อรรถพล ศรีวัฒนะ

Athaphol Sriwattana, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นพ. อัครพงศ์ ตรีรัตนวาณิชย์

Akarapong Treeruttanawanich, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม
ประวัติการศึกษา : อายุรศาสตร์โรคไต,รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, 2550

นพ. อัครวี สุทธิโชติกุล

Akarawee Suttichodkul, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ. อัถสิทธ์ รัตันารักษ์

ATTASIT RATTANARAK, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. อาทิตย์ เสมอเชื้อ

Artid Samerchua, M.D.

- ไม่ระบุ -

นพ. อานุภาพ ปภาพันธุ์

Anuparb Papapan, M.D.

จิตเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : จิตเวชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2546

นพ. อุทิตย์ พิทักษ์ทอง

UTIT PITAKTONG, M.D.

รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี  2521  แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


นพ. เอกฤทธิ์ คำขัด

Aekkarith Khamkhad, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา :

2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555  วุฒิบัตรสาขาออรืโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พญ. อรณัฐ ศรีธะวงษ์

Oranat Sritawong, M.D.

วิสัญญีวิทยา
ประวัติการศึกษา : วิสัญญีวิทยา

พญ. อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ

Oraphan Lertsakornprasert, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ. อัฐธนกาญจน์ แก้วประดิษฐ์

Attanakan Kawpradijt, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พญ. อัตตาพร สุวรรณิก

Attaporn Suwannik, M.D.

จักษุวิทยา
ประจำศูนย์ : แผนกตา
ประวัติการศึกษา : จักษุวิทยา

พญ. อารยา แก้วเพชรสงวน

Araya Kaewpechsanguan, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พญ. อาศเลษา บุษยะกนิษฐ

Asalaysa Bushyakanist, M.D.

อายุรศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : 2551  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2557  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2562  สาขาโรคติดเชื้อ  ภาควิชาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. อินทิพร เกียรติพิโรดม

INTHIPORN KIATTIPIRODOM, M.D.

อายุรศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

LastUpdated: 20/10/2019 19:03