HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

นพ. เอกชัย ขำเย็น

Akachai Khumyen, M.D.

อายุรศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2547 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2556 วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ. เอกภพ พลยมมา

Ekapop Ponyomma, M.D.

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำศูนย์ : แผนกหู คอ จมูก,โรงพยาบาลศรีระยอง
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2552
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2558
อนุสาขาโรคจมูกและภูมิแพ้ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2559

นพ. เอกฤทธิ์ คำขัด

Aekkarith Khamkhad, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา :

2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555  วุฒิบัตรสาขาออรืโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


LastUpdated: 25/04/2019 18:01