HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

ทพญ. อัญชนา ชโนเมธาภรณ์

Anchana Chanomethaporn, D.D.S.

ปริทันตวิทยา
ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2552 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2558 

นพ. อภิสิทธิ์ นาวาประดิษฐ์

APISIT NAWAPRADIT, M.D.

อาชีวเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต

นพ. อรรจน์พล มาประจง

Atjapol Maprajong, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี  2555  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2562  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

นพ. อัครพงศ์ ตรีรัตนวาณิชย์

Akarapong Treerattanawanit, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
อายุรศาสตร์โรคไต,รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, 2550

นพ. อานนท์ สุวรรณภาศักดิ์

Arnon Suwanpasak, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำศูนย์ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : ปี 2543 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2548 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2554 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. อานุภาพ ปภาพันธุ์

Anuparb Papapan, M.D.

จิตเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกจิตเวช
ประวัติการศึกษา : จิตเวชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2546

นพ. อำนาจ บุญสินอุดม

AMNAT BOONSINUDOM, M.D.

รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2546  แพทย์ศาตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2552  วุฒิบัตร  สาขารังสีวิทยาทั่วไป

นพ. อุทิตย์ พิทักษ์ทอง

UTIT PITAKTONG, M.D.

รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี  2521  แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


พญ. อรกนก ชมภู

Ornkanok Chompoo, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา : ปี 2562 แพทยสศาสตร์ยัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พญ. อรณัฐ ศรีธะวงษ์

Oranat Srithawong, M.D.

วิสัญญีวิทยา
ประวัติการศึกษา : วิสัญญีวิทยา

พญ. อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ

Oraphan Lertsakornprasert, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ. อัฐธนกาญจน์ แก้วประดิษฐ์

Attanakan Kawpradijt, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พญ. อัตตาพร สุวรรณิก

Attaporn Suwannik, M.D.

จักษุวิทยา
ประจำศูนย์ : แผนกตา
ประวัติการศึกษา : จักษุวิทยา

พญ. อาศเลษา บุษยะกนิษฐ

Asalaysa Bushyakanist, M.D.

อายุรศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : 2551  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2557  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2562  สาขาโรคติดเชื้อ  ภาควิชาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. อินทิพร เกียรติพิโรดม

INTHIPORN KIATTIPIRODOM, M.D.

อายุรศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

LastUpdated: 02/03/2021 09:00