HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

ทพญ. อัญชนา ชโนเมธาภรณ์

Anchana Chanomethaporn, D.D.S.

ปริทันตวิทยา
ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : 2552  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ. องอาจ อิทธิอภิรักษ์

Ongart Ittiapiruk, M.D.

อายุรศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : อายุรศาสตร์ทั่วไป,วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ,2546

นพ. อดิชาญ เชื้อจินดา

Adichan Chaujinda, M.D.

อายุรศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ. อดิศร วงศ์ปรีชาสวัสดิ์

Adisorn Wongprechasawad, M.D.

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำศูนย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

นพ. อดุลย์ ปัญญากรณ์

Adul Panyakorn, M.D.

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำศูนย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี,โรงพยาบาลศรีระยอง
ประวัติการศึกษา : 2536  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542  วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นพ. อนัท หะยีเซะ

Anut Hayeesae, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. อนิรุทธ์ นิรนาท

Anirut Niranat, M.D.

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประจำศูนย์ : แผนกศัลยกรรม,ศูนย์เต้านม
ประวัติการศึกษา : ปี 2543 แพทยศาสตรบัณฑิต
ปี 2550 วุฒบัตรสาขาศัลยศาสตร์
ปี 2554 วุฒิบัตรอนุศาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. อนุสรณ์ นาประดิษฐ์

Anusorn Napradit, M.D.

อาชีวเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554

นพ. อภิชัย เกาลวณิชย์

Apichai Kaolawanich, M.D.

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำศูนย์ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา : โสต ศอ นาสิกวิทยา, รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, 2543

นพ. อภิชาต จันทร์ทองคำ

Apichart Junthongkum, M.D.

กุมารศัลยศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : กุมารศัลยศาสตร์

นพ. อภิวัฒน์ เอี้ยวสุวรรณ

Aphiwat Iawsuwan, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ. อภิสิทธิ์ นาวาประดิษฐ์

APISIT NAWAPRADIT, M.D.

อาชีวเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต

นพ. อรรถพล ศรีวัฒนะ

Athaphol Sriwattana, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นพ. อัครพงศ์ ตรีรัตนวาณิชย์

Akarapong Treeruttanawanich, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม
ประวัติการศึกษา : อายุรศาสตร์โรคไต,รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, 2550

นพ. อัครวี สุทธิโชติกุล

Akarawee Suttichodkul, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ. อนัญญา หนองคาย

Ananya Nongkai, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พญ. อรณัฐ ศรีธะวงษ์

Oranat Sritawong, M.D.

วิสัญญีวิทยา
ประวัติการศึกษา : วิสัญญีวิทยา

พญ. อรณัส ฤทธิ์แฉ่งทอง

Oranas Ritchangthong, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ. อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ

Oraphan Lertsakornprasert, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ. อัจฉรา รักษา

Atchara Raksa, M.D.

กุมารเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2553
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ปี 2559


LastUpdated: 23/02/2019 00:00