HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

นพ. กรกช ธรรมผ่องศรี

Korakot Thamphongsri, M.D.

เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2557  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558  ประกาศนียบัตรสาขากีฬาเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

Korakrit Chaijenkit, M.D.

เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2546  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2553  วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2554  ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นพ. กรรชิต คุณาวุฒิ

Garnchit Kunawudhi, M.D.

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปี 2423 แพทยศาสตรบัณฑิค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2529 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขวงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
ปี 2532 ประกาศนียบัตรปริญญาโทอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์

นพ. กฤตยชญ์ สีทาพา

Krittayot Seetapa, M.D.

ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. กฤษฎา ธนูแก้ว

Kritsada Thanukaeo, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา :

ปี 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นพ. กฤษฎา พุทธเสน

Kritsada Puttasean, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. กฤษฎากร เพ็งคุ้ม

Krisadakorn Pengkoom, M.D.

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 Doctor of Medicine Gullasollaee of Medicine , Philippines
ปี 2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน สำหรับแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นพ. กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

KRIT JONGJAMFA, M.D.

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
ประจำศูนย์ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : 2547  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2555  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. กฤษณ ใจอารีย์

Kritsana Chaiaree, M.D.

กุมารเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี  2555 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. กลินทร์ พนมมาศ

Kalin Panommas, M.D.

ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : ประสาทศัลยศาสตร์,รพ.ภูมิพล ,2543

นพ. กวิน เพียรมี

GAWIN PIEANMEE, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำศูนย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553  ประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ. กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล

Krasidit Norasatkul, M.D.

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำศูนย์ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี  2550 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ปี 2556 วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปี 2560 วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นพ. กษิเดช คุปตะพันธ์

Kasidech Kuptapan, M.D.

เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พจ. กฤษฏิ์ สุขเจริญเวช

Kit Sukcharoenvech, CM.D.

การฝังเข็มและการกดจุด
ประจำศูนย์ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พญ. กนกวรรณ กุศลาศัย

Kanokwan Kusalasai, M.D.

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำศูนย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

พญ. กนกวรรณ ชื่นฤดี

Kanokwan Chuenrudee, M.D.

เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2556  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. กรองทอง เนียมศิริ

Krongthong Niamsiri, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. กรัณฑรัตน์ สัจวุฒิ

Karantarat Satjawut, M.D.

จิตเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2561 วุฒิบัตรสาขาจิจเวขศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

พญ. กฤศมน ลิ้มธรเบญจพล

Krissamon Limthornbenjapol, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. กฤษณรัฐ พันธ์กุล

Kritsanarat Pantkul, M.D.

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2552  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556  วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

LastUpdated: 21/10/2018 11:59